Algemene voorwaarden

1. DEFINITIES
In deze Algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

“zwarteloonwerker.nl” is de naam van de website en is eigendom van Bracket, gevestigd te Helmond.
Zwarte Loonwerker. Is ingeschreven in het handelsregister van Kamer van Koophandel Eindhoven.
“Ontvangstbevestiging”: de ontvangstbevestiging, zoals omschreven in artikel 3.2 van deze Voorwaarden.
“Product”: het product of de producten die door het sluiten van een overeenkomst tussen Zwarte Loonwerker en u door of via zwarteloonwerker.nl binnen een overeengekomen termijn aan u geleverd dienen te worden, waarvoor u een door ons bepaalde prijs dient te betalen.
“Voorwaarden”: deze algemene voorwaarden.

2. TOEPASSELIJKHEID
2.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten die via de website van Zwarte Loonwerker gesloten worden en waarbij Zwarte Loonwerker partij is, zijn deze Voorwaarden van toepassing, met uitsluiting van enige andere algemene voorwaarden. Door het tot stand komen van een overeenkomst tussen u en Zwarte Loonwerker middels de procedure zoals deze is omschreven in artikel 3 van deze Voorwaarden, accepteert u uitdrukkelijk deze Voorwaarden.
2.2 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts na schriftelijke goedkeuring door Zwarte Loonwerker worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen van deze Voorwaarden onverkort van kracht blijven.
2.3 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden, en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Zwarte Loonwerker worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Zwarte Loonwerker ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.
2.4 Zwarte Loonwerker heeft het recht deze Voorwaarden en de inhoud van haar website te wijzigen.

3. AANBIEDINGEN / OVEREENKOMSTEN
3.1 Alle aanbiedingen gedaan op de website van Zwarte Loonwerker zijn vrijblijvend, totdat u de Ontvangstbevestiging hebt ontvangen. Indien Zwarte Loonwerker de aankoopprijs van het product dient te verhogen, zal hij u hiervan onmiddellijk schriftelijk (via brief of e-mail) op de hoogte stellen. U heeft in dat geval de bevoegdheid om deze overeenkomst te ontbinden door dit schriftelijk (via brief of e-mail) aan Zwarte Loonwerker te melden.
3.2 De overeenkomst tussen Zwarte Loonwerker en u komt tot stand op het moment nadat u:
(a) een bestelling hebt geplaatst op de website van Zwarte Loonwerker middels het volledig en correct invullen van het formulier op de website van Zwarte Loonwerker ;
(b) vervolgens op de verstuurbutton geklikt hebt op de website van Zwarte Loonwerker ;
(c) hierna u bevestigd hebt dat de door u verstrekte gegevens juist zijn;
(d) hierop van Zwarte Loonwerker op uw e-mail adres een bevestiging hebt ontvangen dat Zwarte Loonwerker uw bestelling heeft ontvangen (de “Ontvangstbevestiging”). Indien van Zwarte Loonwerker in redelijkheid niet gevergd kan worden dat de overeenkomst met u nagekomen zal worden, zal de Ontvangstbevestiging niet verstuurd worden.
3.3 De Ontvangstbevestiging vermeldt in ieder geval de volgende informatie:
(a) een omschrijving van het product dat door u gekocht is en het aantal door u gekochte producten;
(b) de prijs van het product;
(c) uw naam, woonadres, adres, factuuradres (indien anders dan uw woonadres en/of afleveradres), uw e-mailadres en uw telefoonnummer;
(d) de leveringstermijn van het product;
(e) het bestelnummer van de overeenkomst;
(f) het e-mailadres van Zwarte Loonwerker , waar u met vragen omtrent uw bestelling terecht kan.
3.4 De overeenkomst bevat alle tussen u en Zwarte Loonwerker gemaakte afspraken en treedt in de plaats van alle eerder gemaakte overeenkomsten, regelingen en/of afspraken tussen u en zwarteloonwerker.nl.
3.5 De administratie van Zwarte Loonwerker geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door u aan Zwarte Loonwerker verstrekte opdrachten en gedane betalingen en van door Zwarte Loonwerker verrichtte leveringen. Zwarte Loonwerker erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen. Door het accepteren van de voorwaarden erkent u dit eveneens.

4.BEZORGEN EN BEZORGKOSTEN
4.1 Alle prijzen voor de aangeboden zaken zijn in Euro’s, exclusief BTW en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd.
4.2 Het risico tijdens het transport van het door u bestelde product is voor Zwarte Loonwerker . Op het moment van aflevering van het product gaat het risico van het product op u over, behoudens de aansprakelijkheden die wettelijk niet door Zwarte Loonwerker . kunnen worden uitgesloten.
4.3 Bezorgkosten zijn nimmer inbegrepen in de verkoopprijs tenzij aangegeven/geoffreerd.
4.4 zoveel korter dan is bepaald in de overeenkomst tussen u en Zwarte Loonwerker . De door Zwarte Loonwerker opgegeven levertijden zullen niet als fatale termijn te beschouwen zijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
4.5 Wanneer de overeengekomen levertermijn, om welke reden dan ook, door Zwarte Loonwerker overschreden wordt, zal Zwarte Loonwerker u hiervan onmiddellijk schriftelijk (via brief of e-mail) in kennis stellen. In dat geval heeft u de bevoegdheid om de overeenkomst met Zwarte Loonwerker te ontbinden, door dit schriftelijk (via brief of e-mail) aan Zwarte Loonwerker te melden.
4.6 Standaard leveringen vinden uitsluitend plaats binnen Nederland. Op afspraak kunnen wij ook elders leveren.

5. RETOURNEREN
5.1 Goederen kunnen binnen 14 werkdagen na ontvangst worden geretourneerd indien van tevoren gemeld via info@zwarteloonwerker.nl. De goederen dien aangeleverd te worden in ongebruikte, originele en onbeschadigde verpakking.
5.2 Zwarte Loonwerker behoudt het recht om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het al betaalde bedrag te crediteren wanneer het vermoeden bestaat dat het product reeds is geopend, gebruikt of door uw schuld (anders dan die van Zwarte Loonwerker of de leverancier van het product) is beschadigd.
5.3 Indien een product wordt geretourneerd dat naar het oordeel van Zwarte Loonwerker schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van u te wijten is of anderszins voor uw risico komt, zal Zwarte Loonwerker u hiervan schriftelijk (via brief of e-mail) in kennis stellen. Zwarte Loonwerker heeft het recht om de waardevermindering van het product als gevolg van deze schade van het aan u terug te betalen bedrag in te houden.
5.4 De kosten die gemaakt worden voor het retourneren van een product zijn in eerste instantie voor de koper, in overleg wordt hier een passende reactie op gegeven.

6. GARANTIES
6.1 Op de door Zwarte Loonwerker geleverde producten bestaat geen garantie, echter alleen omruilgarantie wanneer het product bij levering defect is. Dit alles gezien het feit de producten aangeboden door Zwarte Loonwerker geen fabrieksgaranties kennen en dit ook niet vereisen. Bij het gebruik van de producten dient u erop te letten deze niet in contact te brengen met eventuele schadelijke factoren van buitenaf.

7. KLACHTEN
7.1 Alle klachten in verband met de levering, kwaliteit, hoedanigheid van het product of iedere andere klacht, zullen door Zwarte Loonwerker serieus in behandeling worden genomen.
7.2 U dient een klacht kenbaar te maken via e-mail: info@zwarteloonwerker.nl
7.3 Zwarte Loonwerker zal binnen 10 dagen de klacht proberen op te lossen. Zwarte Loonwerker zal u hierover schriftelijk (via brief of e-mail) of telefonisch berichten.